Pravilnik o zasebnosti in hišni red

PRAVNI NAPOTKI IN IZJAVA O VARSTVU PODATKOV

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov
Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite.

Splošni pogoji spletne strani www.supernova-mercator-koper.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2).

Podatki o podjetju
naziv podjetja: Supernova MC Kop I d.o.o.
naslov podjetja: Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana
tel.: 08 200 80 00
e-mail: info@supernova.si
("upravljalec")

Spreminjanje pogojev uporabe
Supernova MC Kop I d.o.o., si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjeni spletni strani.

Omejitev odgovornosti
Zaradi razlogov tehnične ali druge narave si družba Supernova MC Kop I d. o. o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani ali drugače omeji oziroma ustavi delovanje spletne strani. Niti SupernovaMC Kop I d. o. o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nemožnosti uporabe te spletne strani in/ali informacij na tej spletni strani ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.

Vsebina spletne strani
Supernova MC Kop I d. o. o., si bo z vzdrževanjem vsebine spletne strani prizadevala za pravilnost in ažurnost podatkov objavljenih na spletni strani, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost in ažurnost. Vsi uporabniki uporabljajo vso vsebino objavljeno na tej spletni strani na lastno odgovornost. Supernova MC Kop I d. o. o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino te spletne strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. 

Supernova MC Kop I d. o. o., ne preverja vsebine spletne strani, ki je povezana s to spletno stranjo in zato ni odgovorna za vsebino katerekoli druge strani, ki je na kakršenkoli način povezana s to spletno stranjo.

Dolžnosti uporabnika
Uporabnik je pri uporabi spletne strani www.supernova-mercator-koper.si dolžan predvsem:
spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo uporabo te spletne strani,
uporabljati spletno stran na način, ki ne povzroča škode ali kakršnih koli drugih nevšečnosti (preobremenitve, preprečitve dostopa, prenašanja virusov idr.) tako na spletni strani, programski ter strojni opremi, družbi Supernova MC Kop I d. o. o. kot tudi ostalim uporabnikom spletne strani in tretjim osebam,
se vzdržati ravnanj, ki spodbujajo rasno, politično in versko nestrpnost, diskriminirajo na podlagi narodnostne pripadnosti ali spolne usmerjenosti,
se ne posluževati sovražnega govora, uporabe groženj, poniževalnega, opolzkega načina izražanja,
spletno stran uporabljati v lastne namene, pri tem je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, spreminjanje, prenašanje, prodajanje, oddajanje vsebin na katerih imajo pravice tretje osebe ali kakršnokoli drugačno kršenje pravic drugih oseb,
spoštovati varstvo osebnih podatkov drugih uporabnikov.

Supernova MC Kop I d. o. o., si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja zgornjih določb ali kakršnih koli drugih kršitev uporabi vsa zakonita sredstva, ki so na voljo za čimprejšnjo odstranitev nastalih posledic. Ob tem uporabnika opozarja, da lahko v primeru utemeljenega suma zlorabe oziroma možnosti zlorabe uporabniku omeji ali popolnoma onemogoči dostop do spletne strani, zavrne dodelitev uporabniškega imena in/ali zahteva povrnitev nastale škode ter stroškov.

Varovanje osebnih podatkov
Supernova MC Kop I d. o. o., se zavezuje varovati podatke pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki nam jih posredujete. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obvestilo posameznikom o izvajanju video nadzora
Skupina nakupovalnih centrov Supernova Slovenija - Skupino nakupovalnih centrov Supernova Slovenija vključuje vse Supernovine družbe kot lastnice vsakega posamičnega nakupovalnega centra (»Supernova«), skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022 in nadaljnji - ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba GDPR), svoje stranke obvešča, da se ponekod v Supernovinih nakupovalnih centrih in na pripadojočih parkiriščih izvaja video nadzor. O izvajanju video nadzora so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno nadzorovano območje, tako da se lahko vstopu v nadzorovano območje pravočasno odpoveste. V zvezi z izvajanjem video nadzora objavljamo sledeče informacije:

Namen izvajanja video nadzora: Video nadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na površinah, objektih in prostorih, ki so v lasti nakupovalnih centrov Supernove, prav tako pa zaradi reševanja odškodninskih in drugih zahtevkov, med drugim povezanih z upoštevanjem hišnega reda nakupovalnih centrov (skladno z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-2 in določbo 1d.  in 1f. točke 6. člena Uredbe GDPR). 

Upravljavec video nadzornega sistema: KLEMM VAROVANJE d.o.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana, matična številka:  6577229000; naslov elektronske pošte: info@klemmsecurity.si

Spletni naslov za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov: https://www.supernova.si/pravilnik-o-zasebnosti-in-hisni-red

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: info@supernova.si

Pravna podlaga za izvajanje video nadzora je zakoniti interes, za katerega si prizadeva Supernova (zaščita premoženja pred vlomom, tatvino, uničenjem, poškodovanjem, vandalizmom itd., ter zaščita zaposlenih in strank (točka (f) člena 6(1) Uredbe GDPR v povezavi s 76., 77. in 78. členom ZVOP-2.

Informacija o prenosu videoposnetkov: Skladno z zakonskimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, se osebni podatki lahko posredujejo pristojnim državnim organom (npr. policija, sodišče). Druge (predvsem neobičajne) nadaljne obdelave z osebnimi podatki se ne izvajajo. Posnetki video nadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: posnetki video nadzora se hranijo največ 6 mesecev od trenutka nastanka posnetka, lahko pa tudi manj, če so starejši posnetki prepisani zaradi omejenih kapacitet. Posnetki se v določenih primerih hranijo tudi dlje, kadar je za to podan zakoniti interes ali zakonita zahteva organov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 

V nadaljevanju Supernova še obvešča, da ima posameznik dostop do vseh pravic iz 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR), kjer so podane informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko i) zahteva dostop do osebnih podatkov in ii) popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali iii) obstoj pravice do ugovora obdelavi in iv) pravice do prenosljivosti podatkov.

Posameznikove pravice so lahko potencialno omejene z zakonitim interesom drugih subjektov.

Posameznik lahko s pisno zahtevo, poslano na naš naslov ali e-naslov info@supernova.si, kadarkoli zahteva uresničitev pravic, ki jih posamezniku daje ZVOP-2 ali Uredba GDPR. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj ob upoštevanju dejstva, da osebni podatki, ki nastajajo z video nadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika (sliko), lokacijo ter datum in čas posnetka. Dostop do osebnih podatkov se tako lahko zahteva z navedbo točnega časa, ko se je posameznik nahajal v območjih/objektih, ki so pod video nadzorom. Upravljavec bo dostop do osebnih podatkov omogočil, če je posameznika mogoče identificirati brez nesorazmerno velikega napora in stroškov in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku. 

Posameznik pravice do popravka nima, saj posnetka video nadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.

Upravljavec lahko na zahtevo izbriše osebne podatke, če je izpolnjena ena od okoliščin, navedenih v členu 17(1) Uredbe GDPR, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v členu 17(3) Uredbe GDPR. 

Pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Uredbe GDPR podatkov ni podana. Imate pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, pri čemer je treba upoštevati njuno naravo podatkov.  

Upravljavec pri izvajanju video nadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.

Uporaba skupnih delov nakupovalnega centra ter zunanje okolice centra
Brez predhodne izrecne odobritve vodstva nakupovalnega centra nastopi umetnikov, glasbenih skupin ali pevcev in podobnih dejavnosti niso dovoljeni. 

Prav tako brez odobritve vodstva ni dovoljena prodaja, zbiranje, komercialno snemanje in fotografiranje, komercialni dogodki ali razdeljevanje letakov, brošur ali kakršnega koli drugega promocijskega gradiva (tudi če je brezplačne narave) ter zbiranje prispevkov v skupnih prostorih nakupovalnega centra.

Dogodki ali srečanja politične ali verske narave so strogo prepovedani.

Strogo prepovedano in nedopustno je uničevanje ali destruktivna uporaba opreme nakupovalnega centra in neprimerno vedenje do zaposlenih v nakupovalnem središču in drugih obiskovalcev.

V skupnih delih nakupovalnega centra je strogo prepovedano kolesarjenje, rolkanje, rolkanje in vožnja z motornimi vozili vseh vrst.

Zaradi zdravstvenih in varnostnih razlogov lahko psi in druge živali v nakupovalni center vstopajo le na povodcu, večji psi morajo dodatno imeti še nagobčnik.

V nakupovalnem centru ali njegovi okolici se ne dopušča prekupčevalcev, priložnostnih prodajalcev, beračev in potepuhov, zato jih varnostne službe nakupovalnega centra lahko odstranijo.

Kajenje je dovoljeno le zunaj stavb nakupovalnega centra in na mestih, ki jih za to izrecno določi uprava centra.

Izven delovnega časa nakupovalnega centra lahko v nakupovalni center vstopi le pooblaščeno osebje.

Parkirni red
Parkiranje je dovoljeno le na označenih mestih za stranke nakupovalnega centra.

Parkiranje je dovoljeno le obiskovalcem nakupovalnega centra v obratovalnem času nakupovalnega centra in največ 3 ure. Če uporabnik/lastnik vozila krši pravila parkiranja, se mu zaračuna uporabnina v višini 50,00 EUR/dan za prvo uporabo in za vsako nadaljnjo uporabo 300,00 EUR/dan. Vozila, parkirana izven obratovalnega časa nakupovalnega centra ali parkirana z drugim namenom, se lahko na stroške lastnika vozila tudi odstranijo.

Vodstvo nakupovalnega centra lahko izključi stranko/obiskovalca in mu onemogoči dostop do nakupovalnega centra, če ne spoštuje hišnega reda in/ali navodil vodstva centra.

Avtorske pravice
Supernova MC Kop I d. o. o., je na podlagi določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsemi na spletni strani objavljenimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, slike, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki). Brez pisnega dovoljenja Supernova MC Kop I d. o. o., je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, ponovno objavljanje ali drugačno razširjanje vsebin v komercialne namene. Vsebine objavljene na spletni strani se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah ali drugih pravicah. Za blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh ima Supernova MC Kop I d. o. o., pravico do njihove uporabe.

Google Analytics
Spletna stran uporablja Google Analytics, orodje za spletno analizo družbe Google Inc. IP-naslovi uporabnikov se z razširitvijo »anonymize IP« obdelujejo le v anonimizirani obliki. Tako podatkov ni mogoče povezati s posameznikom. Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.
Če želite v bodoče izrecno onemogočiti orodje Google Analytics, kliknite na naslednjo povezavo: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Politika zbiranja piškotkov
Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo za prilagajanje vsebine in oglasov, zagotavljanje funkcij prek družbenih medijev in analizo dostopa do naših spletnih strani.
Poleg tega zagotavljamo informacije o obiskih naše spletne strani pri naših partnerjih za družbena omrežja, trženje in analitiko.
Naši partnerji lahko te podatke povežejo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali ki so jih zbrali kot del vaše uporabe teh storitev. 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletne strani uporabljajo za učinkovitejše delovanje spletnih strani.
V skladu z zakonom, lahko v vašo napravo shranimo piškotke, če je to potrebno za delovanje tega spletnega mesta. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše soglasje. Na tej strani se uporabljajo različne vrste piškotkov. Nekatere piškotke, ki se pojavijo na našem spletnem mestu, določijo naši partnerji.

Vaše soglasje velja za naslednja področja: www.supernova.si in www.supernova-mercator-koper.si

Nujni piškotki
Nujni piškotki olajšajo uporabo spletnega mesta tako, da omogočajo uporabo osnovnih funkcij, kot sta navigacija po straneh in dostop do varnih območij spletnega mesta. Spletno mesto brez teh piškotkov ne more pravilno delovati.

Statistika
Statistični piškotki, anonimno zbiranje in pošiljanje informacij, pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti interakcijo med spletnimi stranmi in obiskovalci.

Trženje
Marketinški piškotki se uporabljajo za sledenje obiskovalcem spletnih strani. Namen je prikazati oglase, ki so ustrezni in privlačni za posameznega uporabnika. Zato so takšne informacije koristne za oglaševalca in tretje osebe, zadolžene za trženje.

Končne določbe
Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe spletne strani, velja izključno slovensko materialno pravo. Reševanje vseh sporov, ki posredno ali neposredno izhajajo iz uporabe spletne strani, je v stvarni pristojnosti sodišča v Ljubljani, če je to v skladu z zakonodajo. Če so posamezne določbe pogojev uporabe neveljavne ali take postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

Seznam piškotkov

NAZIV PIŠKOTKA

NAMEN

TRAJANJE

Nujni piškotki

scl-cookies-accepted

Če uporabnik sprejme piškotke v pasici piškotkov, se izbor shrani, tako da pasica ni več prikazana.

1 leto

scl-language-chosen

Shrani izbiro jezika pojavnega okna (pojavno okno je vidno samo, če je na voljo jezikovna različica, ki se ujema z nastavitvami brskalnika uporabnikov).

1 leto

Statistika

_ga, _gat_gtag_UA_*_1, _gid

Za anonimno analizo vedenja uporabnikov v Google Analytics.

2 leti

 

Fotografiranje in snemanje v nakupovalnih centrih

Fotografiranje in snemanje v nakupovalnih centrih Supernova se izvaja za dva namena in sicer v primeru dokumentiranja marketinških aktivnosti ter izvajanje tehničnega varovanja. 

V nakupovalnih centrih se v času dogodkov in posebnih marketinških aktivnostih lahko izvaja fotografiranje in video snemanje. O tem vas informira in obvešča nalepka ob vhodu v nakupovalni center. Fotografije in video posnetki se uporabljajo za promocijo aktivnosti v nakupovalnih centrih Supernova in se hranijo do preklica. Izbrane fotografije in video posnetki se objavijo v internih medijih Supernova Marketing d.o.o (spletne strani Supernova, magazine SuperSytle, družbena omrežja Supernova).

Obvestilo posameznikom o izvajanju video nadzora

Skupina nakupovalnih centrov Supernova Slovenija - Skupino nakupovalnih centrov Supernova Slovenija vključuje vse Supernovine družbe kot lastnice vsakega posamičnega nakupovalnega centra (»Supernova«), skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022 in nadaljnji - ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba GDPR), svoje stranke obvešča, da se ponekod v Supernovinih nakupovalnih centrih in na pripadojočih parkiriščih izvaja video nadzor. O izvajanju video nadzora so nameščena obvestila preden vstopite na vsako posamezno nadzorovano območje, tako da se lahko vstopu v nadzorovano območje pravočasno odpoveste. V zvezi z izvajanjem video nadzora objavljamo sledeče informacije:

Namen izvajanja video nadzora: Video nadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na površinah, objektih in prostorih, ki so v lasti nakupovalnih centrov Supernove, prav tako pa zaradi reševanja odškodninskih in drugih zahtevkov, med drugim povezanih z upoštevanjem hišnega reda nakupovalnih centrov (skladno z določbo 1. odstavka 77. člena ZVOP-2 in določbo 1d.  in 1f. točke 6. člena Uredbe GDPR). 

Upravljavec video nadzornega sistema: KLEMM VAROVANJE d.o.o., Letališka 33, 1000 Ljubljana, matična številka:  6577229000; naslov elektronske pošte: info@klemmsecurity.si

Spletni naslov za potrebe uveljavljanja pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov: https://www.supernova.si/pravilnik-o-zasebnosti

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: info@supernova.si.

Pravna podlaga za izvajanje video nadzora je zakoniti interes, za katerega si prizadeva Supernova (zaščita premoženja pred vlomom, tatvino, uničenjem, poškodovanjem, vandalizmom itd., ter zaščita zaposlenih in strank (točka (f) člena 6(1) Uredbe GDPR v povezavi s 76., 77. in 78. členom ZVOP-2.

Informacija o prenosu videoposnetkov: Skladno z zakonskimi obveznostmi, ki veljajo za upravljavca, se osebni podatki lahko posredujejo pristojnim državnim organom (npr. policija, sodišče). Druge (predvsem neobičajne) nadaljne obdelave z osebnimi podatki se ne izvajajo. Posnetki video nadzornega sistema se ne prenašajo v tretje države.

Obdobje hrambe osebnih podatkov: posnetki video nadzora se hranijo največ 6 mesecev od trenutka nastanka posnetka, lahko pa tudi manj, če so starejši posnetki prepisani zaradi omejenih kapacitet. Posnetki se v določenih primerih hranijo tudi dlje, kadar je za to podan zakoniti interes ali zakonita zahteva organov.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 

V nadaljevanju Supernova še obvešča, da ima posameznik dostop do vseh pravic iz 13. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba GDPR), kjer so podane informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko i) zahteva dostop do osebnih podatkov in ii) popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali iii) obstoj pravice do ugovora obdelavi in iv) pravice do prenosljivosti podatkov.

Posameznikove pravice so lahko potencialno omejene z zakonitim interesom drugih subjektov.

Posameznik lahko s pisno zahtevo, poslano na naš naslov ali e-naslov info@supernova.si, kadarkoli zahteva uresničitev pravic, ki jih posamezniku daje ZVOP-2 ali Uredba GDPR. Te pravice se lahko uresničujejo zgolj ob upoštevanju dejstva, da osebni podatki, ki nastajajo z video nadzorom, vsebujejo le posnetek posameznika (sliko), lokacijo ter datum in čas posnetka. Dostop do osebnih podatkov se tako lahko zahteva z navedbo točnega časa, ko se je posameznik nahajal v območjih/objektih, ki so pod video nadzorom. Upravljavec bo dostop do osebnih podatkov omogočil, če je posameznika mogoče identificirati brez nesorazmerno velikega napora in stroškov in če bodo tehnične možnosti omogočale prikrivanje podobe vseh ostalih določljivih posameznikov na posnetku.

Posameznik pravice do popravka nima, saj posnetka video nadzornega sistema že po naravi stvari ni mogoče popraviti v smislu popravljanja netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.

Upravljavec lahko na zahtevo izbriše osebne podatke, če je izpolnjena ena od okoliščin, navedenih v členu 17(1) Uredbe GDPR, vendar pod pogojem, da ne velja nobena od izjem, navedenih v členu 17(3) Uredbe GDPR.

Pravica do prenosljivosti podatkov skladno z 20. členom Uredbe GDPR podatkov ni podana. Imate pa pravico do ugovora obdelavi in pravico do omejitve obdelave, pri čemer je treba upoštevati njuno naravo podatkov.  

Upravljavec pri izvajanju video nadzora ne izvaja avtomatiziranega odločanja in ne oblikuje profilov.